Czym są sakramentalia i czemu służą?

Teologia scholastyczna definiuje sakrament jako skuteczny znak łaski (łac. signum efficax gratiae). Tę skuteczność, gwarantowaną przez sam fakt dokonania przepisanego rytu – niezależnie od pobożności udzielającego oraz przyjmującego – określa się terminem ex opere operato (łac. na podstawie dokonanej czynności). Moc sakramentu pochodzi stąd, że działającym jest sam Chrystus poprzez ludzkiego szafarza, który powinien mieć intencję czynienia tego, co czyni Kościół. Sakramenty a sakramentaliaDziałanie…

Czytaj dalej,,,

Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu…

Wierzymy w to i całym sercem wyznajemy, że każda msza święta jest Najświętszą Ofiarą Pana Jezusa, którą On składa Bogu Ojcu, jako przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. W tym właśnie oddajemy chwałę Bogu, że jesteśmy obecni, że chcemy w tym dziele ofiary naszego zbawienia uczestniczyć. To jest zasadniczy, główny cel mszy św.. Owocem tej ofiary jest komunia święta, którą nabożnie przyjmujemy, wiedząc o tym, że sam Bóg staje…

Czytaj dalej,,,

ŁASKA BOŻA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA. 9. Bogactwo sześciu prawd wiary

Na zakończenie trzy uwagi. Po pierwsze: Wiara jest podobna do drogocennego kamienia, który ktoś odkrył i wykopał z ziemi. Aby jednak ten kamień mógł zadziwić świat, musi być pięknie wyszlifowany. Szlifowanie drogich kamieni to wielka sztuka. Im droższy kamień, tym większego trzeba artysty, aby ukazał całe jego piękno.Każdy z nas w pewnym momencie otrzymał od Boga klejnot wiary w surowej postaci. A życia trzeba, aby ten wspaniały dar…

Czytaj dalej,,,

ŁASKA BOŻA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA. 8. Usprawiedliwienie i zbawienie.

Usprawiedliwienie i zbawienieW refleksji nad tajemnicą konieczności łaski Bożej do zbawienia trzeba mieć na uwadze ważne rozróżnienie. Św. Paweł mówi o usprawiedliwieniu i zbawieniu. Często te dwa pojęcia w potocznym języku używane są zamiennie, a w rzeczywistości chodzi o początek i kres drogi wiodącej do szczęścia wiecznego.Usprawiedliwienie jest dziełem łaski Bożej. Dokonuje się ono w tym momencie, kiedy człowiek otrzymuje łaskę uświęcającą. Od strony człowieka…

Czytaj dalej,,,

ŁASKA BOŻA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA. 7. Modlitwa warunkiem wykorzystania łaski

Kto ceni łaskę i umie z nią współpracować? Tylko ten kto umie się modlić. Modlitwa bowiem jest ważną częścią umiejętności współpracy człowieka z Bogiem. Człowiek, który chce się modlić, traktuje Boga na serio, jest On dla niego rzeczywistością. To jest Ktoś konkretny, z Kim można podjąć rozmowę i współpracę. Modlitwa ma miejsce wtedy, kiedy jesteśmy świadomi obecności Boga. Niewątpliwie człowiek, który umie się modlić, nie tylko dostrzega Boga, ale dostrzega…

Czytaj dalej,,,

ŁASKA BOŻA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA. 6. Błędy w podejściu do laski Bożej

Pierwszy błąd w podejściu do tajemnicy łaski polega na uznaniu przeznaczenia. Już w IV wieku pojawiły się złe interpretacje wypowiedzi św. Pawła z Listu do Rzymian, między innymi błędy te popełniał przed swoim nawróceniem późniejszy doktor Kościoła, św. Augustyn. W tej interpretacji uważano, iż Bóg jednych przeznacza do nieba, a innych przeznacza do piekła. Jeśli Bóg przeznaczył do piekła, to człowiek może uczynić wiele dobra, a mimo to i tak ostatecznie znajdzie się w tym piekle. I odwrotnie, jeśli…

Czytaj dalej,,,

ŁASKA BOŻA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA. 4. Rozwój łaski uświęcającej

Ostatnim razem poruszyłem temat związany z konsekwencjami posiadania łaski uświęcającej, a dziś pragnę zatrzymać się dziś nad tymi elementami, które decydują o wzroście życia Bożego w nas, o wzroście łaski uświęcającej. Łaskę uświęcającą otrzymujemy po raz pierwszy w sakramencie chrztu i pielęgnujemy ją na podstawie aktu wiary. Ten akt wiary jest połączony z chrztem świętym.Obok wiary, o rozwoju łaski uświęcającej decydują jeszcze inne sakramenty, ale przede wszystkim Komunia święta….

Czytaj dalej,,,

ŁASKA BOŻA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA. 3. Konsekwencje posiadania łaski uświęcającej

Dziś pragnę zwrócić uwagę na konsekwencje łaski uświęcającej w naszym życiu oraz konsekwencje jej braku. Każdy czyn człowieka pozostającego w łasce uświęcającej posiada wartość wieczną. Mogą to być najprostsze dobre czyny, jak dobre słowo, czy życzliwy uśmiech skierowany do drugiego człowieka, gest miłości. Przez każdy taki dobry czyn wzrasta ludzkie serce.Dostrzeżenie tej prawdy ma wielkie znaczenie praktyczne. Ludzie, którzy żyją w łasce uświęcającej, przez każdy dobry czyn, a w ciągu…

Czytaj dalej,,,

ŁASKA BOŻA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA. 1. Człowiek dobry i człowiek święty

Co to oznacza, że: Łaska Boża jest każdemu człowiekowi do zbawienia koniecznie potrzebna. Chodzi o to, by uświadomić sobie, że żaden człowiek, nawet największy geniusz, nie jest w stanie przy pomocy własnych wysiłków osiągnąć zbawienia. Jest to możliwe tylko i wyłącznie przy ścisłej współpracy z Bogiem. Człowiek jest stworzony w świecie doczesnym, a przeznaczony jest do życia w świecie wiecznym. Przebywamy tu tylko bardzo krótko, dojrzewając do życia wiecznego.Posłużę się w tym wprowadzeniu obrazem –…

Czytaj dalej,,,